தேர்வு நுணுக்கம் – யூ.பி.எஸ்.ஆர். கணிதம்

தேர்வு நுணுக்கம் – யூ.பி.எஸ்.ஆர். கணிதம்

கணிதப்பாடத்தில் சிறப்புற

 1. ஆசிரியர் போதிக்கும் போது கவனமாகக் கேள். தயங்காமல் கேள்விகள் கேள்.
 2. கற்றல் நடவடிக்கைகளில் ஆர்வமுடன் கலந்து கொள்.
 3. கணிதக் கருத்துரு/விபரங்களை மனத்திரையில் காட்சிப்படுத்து.
 4. கற்றல் தொடர்பாக நண்பர்களுடன் கலந்துரையாடு.
 5. கற்றல் திறன்கள் தொடர்பாக, சுயமாக கேள்விகளை உருவாக்கு. விடையளி. நணபர்களுடன் கலந்துரையாடு.
 6. கற்றவற்றைச் சிந்தனை மீட்சி செய்.
 7. போதுமான பயிற்சிகளைச் செய். பிரச்சனை உள்ள தலைப்புகளில் கூடுதல் பயிற்சி செய். குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் கணக்குகளைச் செய்ய பயிற்சிகள் செய்.
 8. உனக்குத் தெரிந்தவற்றை நண்பர்களுக்குச் சொல்லிக்கொடு. மேலும் தெளிவு பெறுவாய்.

 தேர்வுக்கு முன் தயார்நிலை

 1. அனைத்துத் தலைப்புகளிலும் உள்ள அடிப்படை விபரங்களை/சூத்திரங்களை மனனம் செய் (வாய்பாடு, இருபரிமாண முப்பரிமாண வடிவங்களின் தன்மைகள், கோடுகள், நாணயங்கள், கோடுகளின் வகை, பல்கோணங்கள் ,…)
 2. பின்னம், தசமம், விழுக்காடு (தொடர்பைப் புரிந்து மனனம் செய்)
 3. நீட்டலளவை, பொருண்மை, கொள்ளவை, நேரம் ஆகியவற்றை வாசிக்கக் கற்றுக்கொள்.
 4. சராசரி, முகடு எண், நடுவெண் வேறுபாட்டை அறி.
 5. நேர முறைமை மாற்றம் (12 மணி முறைமை-24 மணி முறைமை)

தாள் 1

 • விடையைச் சரியாகக் கருமையாக்கு. 
 • ஒரே கேள்விக்கு அதிக நேரத்தைச் செலவு செய்யாதே. கடினமான கேள்விகள் இருப்பின் அடுத்த கேள்விக்குச் செல்.
 • பிரச்சனைக் கணக்குகள் – இரண்டு முறை வாசி. – முக்கிய விபரங்களைக் கோடிடு. – கேள்வியைப் புரிந்து கொள். – பொருத்தமான வழிமுறையை அடையாளம் கண்டு தீர்வு காண்.
 • கேள்வித்தாளில் வழிமுறைகளைச் செய்யலாம், அழிக்கத் தேவையில்லை.
 • விடையைச் சரிபார்.

தாள் 2

 • வழி முறையையும் விடையையும் தெளிவாகவும் நேர்த்தியாகவும் எழுது.
 • வரைவதற்கு அளவுகோலைப் பயன்படுத்து.
 • விடைக்கு மறவாமல் ஏற்ற அளவுகளை எழுது. 
 • பிரச்சனைக் கணக்குகள் – கேள்விகளை மேலிருந்து முழுமையாக இரண்டு முறை வாசி – முக்கிய விபரங்களைக் கோடிடு – கேள்வியைப் புரிந்து கொள் – பொருத்தமான வழிமுறையை அடையாளம் கண்டு தீர்வு காண்.
 • விடையைச் சரிபார்.

திரு. முத்தரசன் செல்லையா

கணித பயிற்றியல் நிபுணர்

Share this post

Leave a Reply