அண்மைய கல்வித் தகவல்கள் (18 செப்டம்பர் 2018)

அண்மைய கல்வித் தகவல்கள் (18 செப்டம்பர் 2018)

செய்திகள்

4 மாநிலங்களில் ஆசிரியர்கள் பற்றாக்குறை பிரச்சனையை ஆய்வு செய்வதாக கல்வி அமைச்சகம் முடிவுச் செய்துள்ளதுFMT News


கல்வி கவுன்சில், முழுமையான அபிவிருத்தி உள்ளடக்கிய அமைப்பை உருவாக்கும்  என்று கல்வி அமைச்சர் மஸ்லி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார். FMT News


தொழில்நுட்பக்  கல்விப் பயிற்சி ஒரு பொருத்தமான தேர்வு. New Straits Times


 

Share this post

Leave a Reply