அண்மைய கல்வித் தகவல்கள் (03 செப்டம்பர் 2018)

அண்மைய கல்வித் தகவல்கள் (03 செப்டம்பர் 2018)

செய்திகள்

மலேசியக் கல்வி அமைச்சின் கீழ் இயங்கும் முழுத் தங்கும் வசதி கொண்ட பள்ளிக்கு 2019-ஆம் ஆண்டிற்கான படிவம் 1 மாணவர்களின் இணைய நுழைவு விண்ணப்பம். KPM

கல்விச் சேவை ஆணையம் நிரந்தரமாக நியமன செய்தவர்களின் தகவல்களைப் புதுப்பித்தல் (எஸ்பிபி). KPM

மலேசியப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான தரமான உடற்பயிற்சி ((SEGAK)). KPM

ஆரம்பப் பள்ளி மாணவர்களிடையே சிறந்த பண்புகளை உருவாக்குவதல் 3R கற்றல்  முறை  துணை புரியும். The Star Online

Share this post

Leave a Reply