உச்சம் தொடு வரலாறு ஆண்டு 4 (Ucham Thodu PBD Sejarah Year 4)

RM 9.90

Description

Description: KSSR (Semakan) DSKP & பள்ளிப் பாட நூல்கள் அடிப்படையில்:

– உருவாக்க மதிப்பீடுகள்

– திரள் மதிப்பீடுகள்

– I-think சிந்தனை வரிப்படங்கள்

– மேலதிக வரலாற்றுச் செய்திகள்

– Hybrid-இல் மதிப்பீடுகள்

– முழுமையான விடைகள்

Additional information

Weight 188 g