பாலர் பள்ளி ஆயத்தப் பயிற்சி

RM 5.00

Description

பாலர் பள்ளி ஆயத்தப் பயிற்சி நூல்

தமிழ்ப் பாலர் பள்ளி மாணவர்களுக்காகத் தயாரிக்கப்பட்ட தரமான ஆயத்தப் பயிற்சிகள்

– கை, கண், தசை, நார் பயிற்சிகள்
– கை, கண் ஒருங்கிணைக்கும் பயிற்சிகள்
– காரண காரியத்துடன் தொடர்புபடுத்தும் பயிற்சிகள்
– வாசிப்பதற்கான ஆயத்தப் பயிற்சிகள்

Additional information

Weight 86 g