PT3 தமிழ்மொழி இலவச வினாவிடைகள்!

PT3 தமிழ்மொழி இலவச வினாவிடைகள்!

அன்பு மாணவர்களே,

விடுமுறைக் காலங்களை விளைபயன்மிக்க முறையில் பயன்படுத்தவும் உங்கள் கற்றலுக்கு உதவும் நோக்கத்திலும் உமா பதிப்பகம் இந்தத் தேர்வு மீள்பார்வைப் பயிற்சிகளைத் தயாரித்து வழங்குகிறது. 

Updated 18th May 2020

தொகுதி 1

தொகுதி 2 

தொகுதி 3

தொகுதி 4

தொகுதி 5

தொகுதி 6

தொகுதி 7 New!


இடைநிலைப்பள்ளி நூல்கள் இங்கே.

மேலும் இலவச உள்ளடக்கங்களுக்கு உமா பதிப்பகச் செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்க.


PT3 தமிழ்மொழி

Bahagian A

(30 நிமிடம்)

புறவயக்கேள்விகள் – செய்யுளும் மொழியணியும்

இப்பிரிவில் 20 வினாக்கள் வினவப்படுகின்றன. வினாக்களின் பகுப்பு பின்வருமாறு அமைந்துள்ளன.

வினா 1-3இரட்டைக்கிளவி
வினா 4-6இணைமொழி
வினா 7-9உவமைத்தொடர்
வினா 10-12மரபுத்தொடர்
வினா 13-15பழமொழி
வினா 16-18திருக்குறள்
வினா 19-20செய்யுள்

                                                                                                       (20 புள்ளிகள்)

Share this post